ALGEMENE  VERKOOP- , LEVERINGS-  en BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1 – Definities

Verkoper           :  Dutch Seafoods , de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Koper                :  De wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever. Overeenkomst  : De overeenkomst tussen verkoper en koper.

Producten         : Vis, visproducten of andere food-producten

Artikel 2 – Algemeen  

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Dutch Seafoods , op alle overeenkomsten en iedere rechtsverhouding tussen verkoper en koper.  Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden gelden slechts, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij die afwijkende en/of aanvullende voorwaarden zijn gemaakt. 

Een dergelijke aanvaarding geldt steeds slechts voor één offerte en/of één overeenkomst.  

Artikel 3 – Aanbiedingen  

Alle aanbiedingen van Dutch Seafoods. zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Alle orders binden de verkoper eerst, nadat deze schriftelijk door hem zijn bevestigd. Bij verkoop uit (magazijn)voorraad kan de factuur voor de schriftelijke bevestiging in de plaats treden. 

De verkoopbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 24 uur en indien het diepgevroren goederen betreft tot uiterlijk 72 uur na de verzending bezwaren daartegen zijn ontvangen.  

Artikel 4 – Prijzen  

De door Dutch Seafoods. genoemde verkoopprijs is gebaseerd op haar inkoopprijs en andere kostenfactoren. Wanneer één van deze prijsbestanddelen na de bevestiging van de order van koper, maar voorafgaand van de aflevering van de goederen wordt verhoogd, heeft  Dutch Seafoods. het recht die verhoging aan de koper door te berekenen.

Onverminderd de algemene toepasselijkheid van het in lid 1 van dit artikel bepaalde is zulks in het bijzonder van toepassing op wijzigingen van in- of uitvoerrechten of andere rechten of belastingen na de verzending van de orderbevestiging optredende en op verandering in de wisselkoers van de euro tegenover de buitenlandse valuta waarin Dutch Seafoods eventueel de goederen van haarleverancier heeft gekocht.

Indien nadat de overeenkomst  tot stand is gekomen deze door Dutch Seafoods. en koper wordt gewijzigd en/of aangevuld zodanig dat de verplichtingen van  Fix Dutch Seafoods. worden gewijzigd  en/of aangevuld, is Dutch Seafoods. bevoegd de verkoopprijs met een door haar vast te stellen redelijk bedrag te verhogen. Indien Dutch Seafoods. aldus de prijs verhoogt, is zij verplicht dit uiterlijk op de zevende dag na de dag dat de overeenkomst is gewijzigd en/of aangevuld schriftelijk en onder opgave van de verhoogde verkoopprijs aankoper mede te delen.

Artikel 5 – Leveringen  

De eventueel opgegeven leveringstermijn wordt beschouwd als bij benadering te gelden en valt, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, nimmer als fatale termijn aan te merken. Verkoper verplicht zich er zoveel mogelijk naar te streven de opgegeven data van leveringen aan te houden. 

De verkoper is echter nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding.  Zodanige overschrijding geeft de koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangsten of betaling der goederen te weigeren zonder voorafgaand overleg met en goedkeuring van de verkoper.  

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering en verzending op kosten van verkoper. Vindt levering plaats af distributiecentrum van verkoper dan zijn de af te leveren producten vanaf het moment van het verlaten van het distributiecentrum voor rekening en risico van koper. Indien en voor zover verkoper zorg draagt voor het transport van de producten, dan doet dat geen afbreuk aan het hiervoor bepaalde. 

De koper, die ten tijde van de aflevering weet, dat een bedrag als rembours op de zaak drukt, is verplicht aan de vervoerder het door deze aan de verkoper verschuldigde bedrag te voldoen.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid en risico  

De verkoper zal, behoudens zijn verantwoordelijkheden elders in deze voorwaarden omschreven, nimmer aansprakelijk zijn voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van bedrijfsstillegging, -vertraging, -stoornis of enige andere bedrijfsschade en gederfde winst uit welken hoofde of van welke aard dan ook. 

De verkoper is overigens in het bijzonder nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, welke wordt veroorzaakt aan of door de door hem geleverde goederen of door ter zaken in zijn dienst zijnde personeel middellijk of onmiddellijk toegebracht aan goederen en personen welke of wie ook. 

Het vorenstaande geldt mutatis mutandis voor de goederen, welke door of vanwege de verkoper ter bewaring, gebruik, bewerking en verwerking aan de verkoper zijn toevertrouwd.  

De verkoper is nimmer tot enig andere schadevergoeding gehouden voor directe of indirecte schade, dan tot het bedrag ter waarde van de leverende dienst of product  tot het bedrag ter waarde van de geleverde producten met een maximum tot het bedrag waarvoor de verkopers in deze branche zich, naar algemeen aanvaarde normen van aansprakelijkheidsverzekeringen had hoeven te verzekeren, plegen te verzekeren, behouden opzet of grove schuld en voor zover zulks niet strijdig is met bepalingen van dwingend recht.

De koper vrijwaart de verkoper voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, dat door koper aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door verkoper geleverde producten of diensten.   

Artikel 7 – Overmacht  

De verkoper is niet gehouden tot nakoming van enige op haar rustende verplichting indien zij daartoe wordt gehinderd door overmacht.

Onder overmacht wordt ten deze onder andere verstaan elke omstandigheid, waardoor de nakoming van de overeenkomst door de verkoper redelijkerwijs niet kan worden verlangd. 

Onder deze omstandigheden zijn in ieder geval te begrijpen aanhoudend leveranciersverzuim,bedrijfsstoringen, storing in de energievoorziening, oorlogsgevaar, oorlog, oproer, watersnood, werkstaking, bedrijfsbezetting, brand, explosie, machinebreuk  en andere ongevallen, overstroming, storm, vorst, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, etc.  

Artikel 8 – Betalingsvoorwaarden  

Betaling dient te geschieden zonder aftrek van enige korting, indien niet schriftelijk anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum.  Schuldvergelijking is niet toegestaan.

Betaling door storting of overschrijving op een bank –of girorekening wordt geacht te zijn geschied zodra het desbetreffende bedrag op de bank –of giro rekening van Dutch Seafoods. is bijgeschreven . Alle kosten verbonden aan betaling door storting  of overschrijving op een bank – of girorekening zijn voor rekening van de koper.  

Indien de koper niet binnen 14 dagen na factuurdatum betaalt, of op de factuur vermelde betalingstermijn, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is. 

Verkoper is gerechtigd de koper ter zake van overschrijding van de in dit artikel genoemde termijn over het gehele verschuldigde vanaf de factuurdatum de wettelijke rente in rekening te brengen, onverminderd de hem verder toekomende rechten.  

Alle gemaakte kosten, met betrekking tot de invordering van het door de koper verschuldigde en niet tijdig betaalde, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper. 

Zij worden op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag gefixeerd en zullen tenminste  € 125,00  bedragen, onverminderd het recht van de verkoper meerdere kosten in rekening te brengen. 

De koper is verplicht om op eerste verzoek van verkoper mee te werken aan het vestigen van iedere vorm van zekerheid. De verkoper is te allen tijde gerechtigd, ook na een bestelling geheel of gedeeltelijk te hebben uitgevoerd, van koper verschuldigde zekerheid voor de betaling te eisen en bij gebreke daarvan de levering op te schorten. 

Bovendien heeft de verkoper als dan het recht de overeenkomst zonder formaliteiten en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, zonder tussenkomst van de rechter, voor het geheel dan wel voor het nog niet uitgevoerde deel te ontbinden, onverminderd het recht van de verkoper op betaling van het  reeds geleverde en op schadevergoeding indien daartoe aanleiding is.  

Betalingen worden op de eerste plaats aangewend voor dekking van de gemaakte kosten/renten en strekken eerst daarna tot dekking van de plaatsgevonden hebbende leveringen, met dien verstande dat deze betalingen steeds eerst met de langst vervallen facturen worden verrekend.  

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat koper alle verplichtingen uit hoofde van de op dat moment bestaande rechtsverhoudingen heeft voldaan, met dien verstande echter dat het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van goederen en van eventueel daaruit voortvloeiende schaden op de koper overgaat na levering en aanvaarding van de goederen.  

Koper is alvorens de in het vorige lid bedoelde volledige betaling c.q. vereffening heeft plaatsgevonden niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen, een en ander met uitzondering van niet–fiduciaire eigendomsoverdracht indien en voor zover deze overdracht past in de normale uitoefening van zijn bedrijf of beroep. 

Bij overtreding hiervan heeft verkoper het recht om alle door haar geleverde goederen, zonder dat enige machtiging van koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar de goederen zich bevinden.

Artikel 10 – Reclame en klachten

Het aannemen van de goederen door de koper zonder aantekening op de pak- c.q.

Afleverings bon, geldt als bewijs dat de uiterlijke staat zowel als het aantal der goederen in orde is bevonden.  

Eventuele reclames, die de ontvangen goederen betreffen, worden door de verkoper slechts in behandeling genomen indien zij de verkoper rechtstreeks binnen 24 uur na aflevering van de betreffende goederen telefonisch, per fax of via e-mail hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de klachten.  

Indien de reclames, de ontvangen facturen betreffen, moeten zij binnen acht dagen na factuurdatum, telefonisch of schriftelijk worden bericht. Reclames die de verkoper na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen bereiken, worden door de verkoper niet meer in behandeling genomen. 

De koper wordt geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, als dan te hebben goedgekeurd.  

Een afwijking in de kwaliteit, kleur, gewicht en grootte van 0-10% wordt door koper getolereerd. De koper is verplicht Dutch Seafoods in de gelegenheid te stellen de goederen te inspecteren om de beweerdelijk verminderde kwaliteit vast te stellen.  De kosten van deze inspectie zijn voor rekening van de koper indien de uitslag van de inspectie zodanig is, dat zijn reclame ongegrond is. Een reclame schort de betalingsverplichting niet op.  

Artikel 11 – Retentierecht

De verkoper, die de goederen van de koper onder zich heeft, is gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die de verkoper gemaakt heeft ter uitvoering van de opdracht van dezelfde koper, tenzij de koper voor die kosten respectievelijk zekerheid heeft gesteld. 

Het recht tot retentie heeft de verkoper ook in geval de koper surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement komt te verkeren.  

Artikel 12 – Toepasselijk recht 

Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen verkoper en koper en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk in afwijking van deze bepaling schriftelijk de toepasselijkheid van enig buitenlands recht zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13 – Geschillen

Alle geschillen zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van de verkoper bevoegde Burgerlijke Rechter.

Niettemin heeft de verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

Artikel 14 – Vertalingen van deze voorwaarden

Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze voorwaarden is authentiek. Indien een vertaling op enige wijze afwijkt, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.